Menu

Centrets vedtægter


Vedtægter for Fremad Centret

§1.
Fremad Centret er en selvejende institution med hjemsted i Herning Kommune.

§2.
Det er institutionens formål at erhverve eller opføre og drive idrætsanlæg med dertil hørende indretning til fremme af interessen for sport, idræt og kultur i Herning Kommune.

§3.
Institutionen ejer ejendommen matr. nr. 21 z Vestervang under Herning jorder med tilhørende bygninger, beplantning m.v. Herudover består institutionens formue af midler, der måtte tilfalde den som arv, gave e.l.

§4.
Insitutionens drift gennemføres ved udlejning af anlæg og lokaler, frivillige bidrag og eventuelt tilskud fra det offentlige. Et eventuelt overskud ved driften - med fradrag af en passende hensættelse til fornyelser - bør anvendes til nedsættelse af det kommende års leje. Overskud, der ikke findes nødvendigt til institutionens drift, indsættes i en bank eller sparekasse, eller anbringes efter bestyrelsens bestemmelse i værdipapirer, fast ejendom eller lignende, dog at der aldrig må påføres institutionen nogen unødig risiko.
For de forpligtigelser, som institutionen ved dennes bestyrelse påtager sig, hæfter alene institutionens formue.

§5.
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, bestående af 4 personer.

Bestyrelsen vælges således:
Herning Byråd udpeger 1 medlem.
Boldklubben Fremad's Oldboys-afdeling udpeger 1 medlem.
Boldklubben Fremad's Støtteforening udpeger 1 medlem.
Boldklubben Fremad's bestyrelse udpeger 1 medlem.

§6.
Funktionsperioden for det af Herning Byråd udpegede medlem er 4 år og sammenfaldende med den kommunale valgperiode.

§7.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen.

§8.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan selv fastsætte sin forretningsorden. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.

Revisor vælges af bestyrelsen.

§9.
Institutionen tegnes af formanden (i dennes fravær næstformanden) i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

§10.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden så ofte, der er anledning hertil. Bestyrelsesmøde skal indvarsles, såfremt to af bestyrelsens medlemmer måtte begære dette.

Indvarsling sker skriftligt med mindst 7 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages kort referat af forhandlingerne.

Institutionens regnskabsår er kalenderåret.

Hvert år inden udgangen af marts måned skal kassereren udarbejde et regnskab og status, der herefter forelægges bestyrelsen til underskrift, og endvidere forsynes med revisorpåtegning af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden 1. juli.

Regnskabet betragtes som offentligt tilgængeligt, samt indsendes til Herning Byråd til efterretning.

§10A.
Institutionen kan indgå tilsynsaftale med Herning Kommune i henhold til §1, stk 3, i lov om fonde og visse foreninger.

§11.
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun foretages, når de er vedtaget med mindst 3 bestyrelsesmedlemmers stemmer, på to efter hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum.

§12.
Skulle forholdene stille sig således, at det bliver umuligt eller uønskeligt at fortsætte institutionens drift, kan to på hinanden følgende bestyrelsesmøder med mindst 14 dages mellemrum træffe bestemmelse om institutionens ophør.

I så fald skal institutionens formue anvendes til almene idrætsformål.


Foranstående vedtægter stadfæstes herved som vedtægter for Fremad Centret.

Jørgen Gustafsson - Sten Licht-Andersen - Erik Thalund - Leif Clausen (2013)

Luk